Patohistologija

Izuzetno bitan segmenat dijagnostifikovanja bolesti i njenog liječenja predstavlja laboratorijsko testiranje, koje osim preventivnog značaja ima jako veliku upotrebu u potvrdi dijagnozi neke bolesti te nadzoru rezultata liječenja. Patohistologija je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva. Ova pretraga je prvi put na raspolaganju u jednoj privatnoj ustanovi. Ono što pacijenti ne znaju jeste činjenica da i obični PAPA test kod žena svugdje u svijetu interpretiraju patolozi.

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijla i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 15 minuta po prijemu materijala.

Ljekari


Call Now Button