Доктор Боян Стоянович

Specijalista kardiologije. Diplomirao, specijalizirao i subspecijalizirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ljekar sa dugogodišnjim kliniĉkim iskustvom. Uĉesnik velikog broja regionalnih i evropskih kardioloških skupova, simpozijuma i kongresa. Autor i koautor nauĉnih radova iz više oblasti kliniĉke medicine. Angaţovan u izvoĊenju kliniĉkih studija i projekata. Dobitnik priznanja »Zlatni Hipokrat» za najbolji nauĉno-istraţivaĉki rad. Govori više svjetskih jezika. Dobro poznaje informacione tehnologije. Posjeduje znanje, energiju i ideje za nove kvalitete, pokretaĉku volju, smisao za organizaciju, edukaciju i realizaciju. Ĉlan je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Ljekarske komore Crne Gore, Udruţenja internista Srbije, Udruţenja kardiologa Srbije, i vodećih kardioloških udruţenja Evrope. Oženjen, otac dvije ćerke. Zaposlen u Specijalnoj bolnici CODRA – Podgorica, Crna Gora.

Biografija

Call Now Button